Kultur og adfærd - retningslinjer
På Hadsund skole er

- Omgangstonen og gensidig respektfuld i såvel ord som adfærd

- Samarbejdet på Hadsund skole er med til at sikre, at alle lever op til intentionerne   om god opførsel

- Rygning er forbudt både inde og ude

- Behandles bøger, materialer og inventar m.m. ansvarsfuldt og erstatter derfor selv skader på disse ting

- Opholder eleverne sig på skolen i skoletiden

- Opholder eleverne sig i deres eget område indendørs

- Er mobiltelefoner slukket i undervisningstiden. Ved gentagne overtrædelser inddrages mobiltelefonen

- Bruger eleverne i afdeling A indefodtøj

- Kastes der kun med sne på stadion

- Er legepladsen for alle

- Må man gerne løbe på løbehjul og rulleskøjter på legepladsens cykelsti, bare man husker at bruge sikkerhedsudstyr

 

Tilsyn med elever

På skolen er der gårdvagter, der fører tilsyn med eleverne i frikvartererne. Alle elever skal opholde sig på skolens område i undervisningstiden.
 

Fritagelse for undervisning

Hvis man skal have fri, skal skolen have meddelelse herom. Klasselæreren kan give fri for enkelte timer. Ved frihed ud over enkelttimer, er det skolens kontor, der giver fri.

Fritagelse for idræt, bad og svømning

Hvis eleven af en eller anden grund ikke kan deltage i idrætsundervisningen, bade eller svømme, kan man fritages for en uge ad gangen, dog højst i 4 sammenhængende uger. Forældrene skal skriftligt anmode om en sådan fritagelse. - Meddelelsesbogen kan benyttes. Fritagelse ud over 4 uger kan kun ske, når skolen modtager en lægeattest.

Sygdom

Ved fravær på grund af sygdom, der kun varer nogle få dage, skal forældrene på forældreintra oplyse årsagen til fraværet. Hvis man bliver syg og i en længere periode ikke kan komme i skole, skal forældrene underrette skolen herom. Man kan ringe til klasselæreren eller til skolen.
 

Retningslinjer for brug af egen bærbar PC på Hadsund Skole

- Computeren medbringes på eget ansvar. Dvs. skolen kan ikke gøres ansvarlig for skader/tyveri opstået på vej til og fra skole, i undervisningen eller i frikvartererne.

- Uanset om du anvender egen computer eller skolens computere skal du overholde skolens regler for brug af internet og andet udstyr.

- Læreren bestemmer, dvs. det er op til den enkelte lærer at vurdere, om det er i orden i den aktuelle situation at bruge egen computer, eller skolens computere skal benyttes. Det kan være din opsætning eller programudbuddet på din computer, som efter lærerens skøn eruhensigtsmæssig i forhold til den aktuelle undervisning.

- Private computere, som tilsluttes skolens netværk, skal være udstyret med opdateret antivirusprogram og nyeste sikkerhedsopdateringer.

- Da skolen ikke har ubegrænset båndbredde, må tjenester af underholdende karakter som netradio, spil og lignende ikke anvendes, hvis det ikke indgår i undervisningen. Filmdelingstjenester må under ingen omstændigheder anvendes. Der må ikke downloades film og musik, som man ikke har ret til at hente.

- Skolen yder ikke rådgivning/service hvis der opstår opsætningsmæssige konflikter mellem skolens netværk og evt. hjemmenetværk. Men yder hjælp til de grundlæggende indstillinger for at komme på det trådløse netværk.

- Skolen kan uden varsel tilbagekalde tilladelsen til at bruge egen bærbar på skolens net, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til sikkerheden

Retningslinjer
 

Tilsyn med elever

Fritagelse fra undervisning

Fritagelse fra Idræt, bad og svømning

Sygdom

Brug af egen bærbar på Hadsund skole

Brug af Intra og portaler


Lokaleudlån